Detail Siswa SMP NEGERI 3 BATANG

Nama Siswa:SHAVIRAJ SAMAD SHAIKH
N I S:166834
Jenis Kelamin:L
Kelas:IX (Sembilan)
Tahun Masuk:2016